DUCHOWOŚĆ

Koinonię Jan Chrzciciel cechuje duchowość KeKaKo, przeżywana na wzór postaci Jana Chrzciciela – ogłaszającego, zapowiadającego i wskazującego na Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Duchowość ta kształtuje mentalność sprzyjającą budowaniu Kościoła nie tyle ewangelizowanego, co raczej ewangelizującego. Prowadzi ona od wyjaśniania kim jest Jezus, do przedstawienia Go jako Osoby żyjącej i działającej mocą Ducha Świętego.

KE – kerigma, czyli głoszenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla nas oznacza to bycie świadkami osobistego spotkania z Panem Jezusem. Takim świadkiem był również Jan Chrzciciel.

KA – karisma, czyli dar łaski. Takim darem w swej istocie jest Duch Święty, udzielający charyzmatów, które potwierdzają głoszone Słowo i budują wspólnotę. Dla nas oznacza to życie w mocy Ducha Pięćdziesiątnicy i posługiwanie charyzmatami w atmosferze radości, jakiej doświadczył Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki, Elżbiety.

KO – koinonia, czyli komunia. Dążenie do przejścia od osobistego spotkania z Jezusem do spotkania z bratem, będącym członkiem tego samego Ciała, w którym wszyscy jednoczą się ze sobą w miłości (caritas). Dla nas oznacza to życie w przyjaźni we wspólnocie ożywianej wiernością i służbą na wzór Jana Chrzciciela, który swoje życie złożył w darze aż do męczeństwa.

CHARYZMAT WSPÓLNOTY

Charyzmatem Koinonii Jan Chrzciciel jest promowanie nowej ewangelizacji, poprzez różnoraką działalność ewangelizacyjną i formacyjną oraz budowanie wspólnoty. Naszą cechą charakterystyczną jest kerygmatyczne głoszenie Ewangelii, otwartość na znaki charyzmatyczne i intensywne życie wspólnotowe. Koinonia stara się odpowiadać na potrzeby Kościoła, oferując ewangelizację nową w swym zapale, metodach oraz środkach wyrazu (tj. nową ewangelizację w rozumieniu Jana Pawła II).

Scroll to Top